Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 59-ПВР/НС
Ловеч, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, заведено с вх. № 71/14.10.2021 г., 10:00 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Ловеч, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.10.2021 в 19:49 часа

Свързани решения:

66-ПВР/НС/18.10.2021

69-ПВР/НС/19.10.2021

70-ПВР/НС/19.10.2021

74-ПВР/НС/21.10.2021

82-ПВР/НС/28.10.2021

87-ПВР/НС/01.11.2021

94-ПВР/НС/04.11.2021

98-ПВР/НС/04.11.2021

108-ПВР/НС/08.11.2021

123-ПВР/НС/10.11.2021

129-ПВР/НС/10.11.2021

130-ПВР/НС/10.11.2021

139-ПВР/НС/12.11.2021

143-ПВР/НС/12.11.2021

144-ПВР/НС/12.11.2021

154-ПВР/НС/12.11.2021

156-ПВР/НС/12.11.2021

158-ПВР/НС/12.11.2021

162-ПВР/НС/12.11.2021

165-ПВР/НС/12.11.2021

177-ПВР/НС/13.11.2021

178-ПВР/НС/13.11.2021

180-ПВР/НС/13.11.2021

181-ПВР/НС/13.11.2021

187-ПВР/НС/13.11.2021

190-ПВР/НС/14.11.2021

192-ПВР/НС/14.11.2021

221-ПВР/НС/19.11.2021

223-ПВР/НС/19.11.2021

225-ПВР/НС/19.11.2021

231-ПВР/НС/19.11.2021

233-ПВР/НС/19.11.2021

239-ПВР/НС/20.11.2021

242-ПВР/НС/20.11.2021

249-ПВР/НС/21.11.2021

251-ПВР/НС/21.11.2021

252-ПВР/НС/21.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения