Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 60-НС
Ловеч, 05.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Ловеч от г-н Даниел Колев – Зам.кмет на Община Ловеч, действащ по заместване съгласно Заповед № 3-370 от 27.02.2023 г., заведено с вх. № 52/28.02.2023 г., 12:10 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1683- НС от 16.02.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Ловеч в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Ловеч, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.03.2023 в 10:38 часа

Свързани решения:

89-НС/20.03.2023

99-НС/22.03.2023

105-НС/24.03.2023

106-НС/24.03.2023

108-НС/24.03.2023

113-НС/26.03.2023

117-НС/27.03.2023

122-НС/29.03.2023

125-НС/29.03.2023

130-НС/29.03.2023

137-НС/29.03.2023

138-НС/29.03.2023

140-НС/29.03.2023

145-НС/30.03.2023

148-НС/30.03.2023

154-НС/31.03.2023

157-НС/31.03.2023

158-НС/31.03.2023

162-НС/31.03.2023

163-НС/31.03.2023

164-НС/31.03.2023

175-НС/31.03.2023

177-НС/31.03.2023

186-НС/01.04.2023

188-НС/01.04.2023

198-НС/02.04.2023

199-НС/02.04.2023

201-НС/02.04.2023

205-НС/02.04.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения