Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 332
Ловеч, 03.04.2017

ОТНОСНО: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

РИК Ловеч следва да предаде на Областна администрация Ловеч книжата и материалите от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на тези предназначени за Централна избирателна комисия. Предаването следва да се извърши в седемдневен срок от обявяване на резултатите от изборите. За целта следва да се определят три лица от различни политически партии, които да предадат документите и да съставят протокол за това.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 27 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОПРЕДЕЛЯ лица, които да предадат на Областна администрация Ловеч книжата и материалите от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на тези предназначени за Централна избирателна комисия:

Валентина Стефанова Недялкова

Стойо Иванов Ковачев

Фатме Юсеинова Моллова

Предаването да се извърши в срок до 06.04.2017 г. включително като за предаването да се състави приемо-предавателен протокол.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.04.2017 в 14:49 часа

Календар

Решения

  • № 332 / 03.04.2017

    относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

  • № 331 / 28.03.2017

    относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

  • № 330 / 28.03.2017

    относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения