Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 24
Ловеч, 13.02.2017

ОТНОСНО: Регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител Златко Спасов Здравков в изборите, насрочени на 26 март 2017 г., представляван от Анета Иванова Пенчева

Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Анета Иванова Пенчева, заведено под № 1 от 09 февруари 2017 г., 16:00 ч. във Входящия регистър на инициативните комитети за издигане на Златко Спасов Здравков за независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. Заявлението е подписано от трима члена на инициативния комитет.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за учредяване на инициативния комитет от 09 февруари 2017 г. за издигане на Златко Спасов Здравков за кандидат за народен представител и за определяне на Анета Иванова Пенчева, като представляваща горецитирания инициативния комитет и като лице, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.
 2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 броя;
 3. Декларации по чл. 154, ал. 4, т. 3 и по чл. 153, ал. 4, т. 4 във вр. с чл. 3, ал. 3 и чл. 243 от ИК – Приложение № 62-НС от изборните книжа, подписани от всеки член на инициативния комитет – 3 броя;
 4. Преводно нареждане/вносна бележка от 09.02.2017 г. от „БАНКА ДСК“ ЕАД за внесен депозит по банкова сметка на Централна избирателна комисия в БНБ в размер на 100.00 лв.;
 5. Удостоверение за IBAN на инициативния комитет от 09.02.2017 г., издадено от „Банка ДСК“ЕАД;

След извършена проверка РИК-Ловеч установи, че са изпълнени изискванията на закона за регистрация на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за народен представител Златко Спасов Здравков в изборите насрочени на 26 март 2017., представляван от Анета Иванова Пенчева.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс и Решение № 4154-НС от 30.01.2017 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Златко Спасов Здравков за независим кандидат за народен представител за участие в изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. в състав: Анета Иванова Пенчева, ЕГН *****, Диана Велиславова Петрова ЕГН ***** и Тодор Томев Томев, ЕГН *****. Инициативният комитет се представлява от Анета Иванова Пенчева, ЕГН *****.

Да се издаде удостоверение за регистрация на Инициативния комитет.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централна избирателна комисия в срок три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 13.02.2017 в 17:40 часа

Календар

Решения

 • № 332 / 03.04.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на Областна администрация – Ловеч останалите книжа и материали от произвеждането на изборите за народни представители за Народно събрание на 26 март 2017 г. с изключение на предназначените за Централна избирателна комисия

 • № 331 / 28.03.2017

  относно: Сигнал с вх. № 310/27.03.2017 г. от Здравка Пейчева Боровска като наблюдател от сдружение „ГИСДИ“ в изборите за народни представители на 26.03.2017 г.

 • № 330 / 28.03.2017

  относно: Определяне на членове на РИК Ловеч, които да предадат на ТЗ ГРАО – Ловеч пликове с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите от произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г. в изборен район 11-Ловеч

всички решения