Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 63-НС
Ловеч, 05.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в избори за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Троян от г-жа Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, заведено с вх. № 56/28.02.2023 г., 14:27 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1683- НС от 16.02.2023 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Троян  в изборите за народни представители на 02 април 2023 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Троян, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 05.03.2023 в 10:46 часа

Свързани решения:

97-НС/22.03.2023

100-НС/22.03.2023

102-НС/22.03.2023

107-НС/24.03.2023

109-НС/24.03.2023

111-НС/26.03.2023

112-НС/26.03.2023

121-НС/29.03.2023

126-НС/29.03.2023

131-НС/29.03.2023

135-НС/29.03.2023

136-НС/29.03.2023

146-НС/30.03.2023

147-НС/30.03.2023

155-НС/31.03.2023

160-НС/31.03.2023

166-НС/31.03.2023

185-НС/01.04.2023

189-НС/01.04.2023

203-НС/02.04.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения