Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 60-ПВР/НС
Ловеч, 14.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава и утвърждаване на списък с резервни членове на секционни избирателни комисии на територията на община Троян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционните избирателни комисии на територията на община Троян от Донка Михайлова – Кмет на Община Троян, заведено с вх. № 65/13.10.2021 г., 9:50 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК – списък на резервните членове; предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на секционни избирателни комисии в община Троян в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.

УТВЪРЖДАВА списък на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Троян, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции, съгласно приложение № 2, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 14.10.2021 в 19:52 часа

Свързани решения:

83-ПВР/НС/28.10.2021

89-ПВР/НС/01.11.2021

92-ПВР/НС/04.11.2021

93-ПВР/НС/04.11.2021

96-ПВР/НС/04.11.2021

102-ПВР/НС/05.11.2021

107-ПВР/НС/08.11.2021

109-ПВР/НС/08.11.2021

118-ПВР/НС/10.11.2021

121-ПВР/НС/10.11.2021

138-ПВР/НС/12.11.2021

142-ПВР/НС/12.11.2021

161-ПВР/НС/12.11.2021

163-ПВР/НС/12.11.2021

183-ПВР/НС/13.11.2021

191-ПВР/НС/14.11.2021

206-ПВР/НС/18.11.2021

207-ПВР/НС/18.11.2021

209-ПВР/НС/18.11.2021

213-ПВР/НС/18.11.2021

222-ПВР/НС/19.11.2021

227-ПВР/НС/19.11.2021

234-ПВР/НС/19.11.2021

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения