Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
Ловеч, 09.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 87/06.03.2023 г., 11.15 ч., от Красимира Маринова Дренчева като упълномощен представител на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“. Иска се извършване на промени в състава на СИК с № 111700007, като на мястото на Стефко Георгиев Вълев – зам. председател, да бъде назначен Кунчо Анастасов Игнатов. РИК Ловеч установи, че Стефко Георгиев Вълев е регистриран като кандидат за народен представител под № 7 в кандидатската листа на КП „НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ“ с Решение № 42-НС от 27.02.2023 г. на РИК Ловеч. Съгласно чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК член на секционна избирателна комисия не може да бъде кандидат за съответния вид избор, поради което е налице несъвместимост за заемане на длъжността по отношение на предложеното от партията лице.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700007с. Крушуна

ОСВОБОЖДАВА Стефко Георгиев Вълев с ЕГН ***** - като зам. председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.председател Кунчо Анастасов Игнатов с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 09.03.2023 в 18:18 часа

Свързани решения:

58-НС/05.03.2023

114-НС/26.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения