Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 114-НС
Ловеч, 26.03.2023

ОТНОСНО: Промени в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Летница в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Постъпило е Предложение с вх. № 198/25.03.2023 г. от Красимира Маринова Дренчева като упълномощен представител на ПП „Възраждане“. Иска се извършване на промяна в състава на СИК с № 111700007 като на мястото на Кунчо Анастасов Игнатов – зам.председател, да бъде назначен Даниел Миланов Николов. Приложена е молба за освобождаване от Кунчо Анастасов Игнатов.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС/16.02.2023 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

В СИК № 111700007с. Крушуна

ОСВОБОЖДАВА Кунчо Анастасов Игнатов с ЕГН ***** – като зам.председател и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.председател Даниел Миланов Николов с ЕГН *****.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 26.03.2023 в 12:00 часа

Свързани решения:

70-НС/09.03.2023

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения