Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 209-НС
Ловеч, 02.04.2023

ОТНОСНО: сигнал с вх. № 303/02.04.2023 г., 12:15 ч. от Ирена Тодорова Анастасова – кандидат за народен представител в 11 МИР от КП „БСП за България“

Постъпил е жалба с вх. № 303/02.04.2023 г., 12:15 ч. от Ирена Тодорова Анастасова – кандидат за народен представител в 11 МИР от КП „БСП за България“. Твърди, че са получени множество сигнали от застъпници и представители в СИК за неправилно поставяне на паравани за гласуване с хартиена бюлетина. Твърди се, че в СИК са поставени тъмни стаи, а не паравани, в частност в селата Български извор, Галата, Глогово, Градежница – община Тетевен. Счита, че това е грубо нарушение на изборния кодекс и настоява за спешна намеса и указания към СИК.

РИК Ловеч разгледа изложените обстоятелства. Извърши се и нарочна проверка на избирателните секции чрез председателите на СИК, представител на РИК и Общинска администрация Тетевен. В сигнала се касае се за избирателни секции 113300002; 113300003; 113300005; 113300006; 113300007; 113300008; 113300009; 113300016; 113300017. Установи се, че в избирателните секции навсякъде са поставени конструкции, които са от дървени плоскости. Конструкцията е изградена под формата на буква „П“ в избирателни секции 113300002; 113300003; 113300005; 113300008; 113300009; 113300016; 113300017 и под формата на буквата „Г“ в избирателни секции 113300006; 113300007, т.е. прегради от трите страни, а от четвъртата е без преграда. Горе посочените конструкции са поставени по начин, по който избирателят е или с лице към членовете на СИК при избирателни секции 113300002; 113300003; 113300007, 113300008; 113300009;  или странично при избирателни секции 113300005; 113300006; 113300016; 113300017. Няма секционни избирателни комисии, в които избирателят е позициониран с гръб към членовете на комисията. Независимо от разположението на параваните странично или с лице към СИК категорично е гарантирана тайната на вота на избирателя.

Съгласно чл. 218, ал. 2 от ИК в изборното помещение се поставят паравани за гласуване и прегради за гласуване с машини, така че да се осигури тайната на гласуването, като параваните и преградите трябва да осигуряват гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването. Съгласно ал. 3 пред изборното помещение и в параваните за гласуване се поставя табло, на което с големи букви се указва начинът на гласуване с преференция и, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х" или "V", поставен с химикал, пишещ със син цвят. Размерът и видът на таблото се определят от Централната избирателна комисия. Използвана е думата „параван“, но в изборния кодекс, методическите указания, както и решенията на ЦИК  липсват конкретни изисквания – за размери, материал или каквито и да е други критерии, при които да бъдат изградени тези паравани.

Съгласно указанията в тълковния речник „параван“ е обяснено като „подвижна преграда“. Всички проверени изградени паравани в указаните секции, независимо от материала им, всъщност представляват подвижни прегради. Категорично не представляват стаи и няма затваряне на конструкцията. Няма изискване за височина или коя част от избирателя да бъде видима или изобщо дали да бъде видима. Съгласно чл. 10 от Конституцията „изборите, националните и местните референдуми се произвеждат въз основа на общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване“. Макар и да няма изисквания за вида, размера на паравана, то следва параваните да са поставени по такъв начин, че да се осигури именно това основно право на избирателя за тайната на гласуване. Съгласно указанията на ЦИК, дадени с писмо с изх. № НС-06-86/28.03.2023 г. поставянето на паравана по начин, при който избирателят е с гръб към секционната избирателна комисия създава предпоставки за нарушаване тайната на вота, което не следва да се допуска. На членовете на СИК е указано масата да се постави по начин, при който избирателят да не е с гръб към СИК при попълването на хартиената бюлетина.

Предвид горното, на основание чл. 72, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

УКАЗВА на членовете на секционни избирателни комисии 113300002; 113300003; 113300005; 113300006; 113300007; 113300008; 113300009; 113300016; 113300017 да се спазват стриктно разпоредбите на Методически указания част първа на Централна избирателна комисия по прилагане на изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1778-НС от 16.03.2023 г. и Методически указания част първа на Централна избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини, приети с Решение № 1777-НС от 16.03.2023 г. на ЦИК като се осигурява тайната на гласуването, както и да се осигурява гласуването на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 02.04.2023 в 14:22 часа

Календар

Решения

  • № 213-НС / 10.04.2023

    относно: обсъждане на писмо с изх. № НС-15-469/07.04.2023 г. на Централна избирателна комисия

  • № 212-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите на областна администрация във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

  • № 211-НС / 04.04.2023

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване на ТЗ ГРАО Ловеч на книжа във връзка с изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

всички решения