Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 327-ЕП
Ловеч, 03.06.2019

ОТНОСНО: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

Постъпило е писмо по електронна поща, заведено с вх. № 335/26.05.2019 г. от входящия регистър на РИК Ловеч, подадено от Христо Иванов, председател Екип „Да, България“. Към писмото е приложено и писмо с идентично съдържание, но с адресат Председателя на Централна избирателна комисия и копие до районните избирателни комисии. Иска се да бъде предоставена обществена информация относно назначаването на членове на секционните избирателни комисии, срокове за назначаване, обучение и замени.

РИК Ловеч разгледа постъпилото искане. Същото е допустимо. Исканата информация е обществена по своята същност, не е обявена за класифицирана и не представлява служебна тайна. Исканата информация се съдържа в решения на Районна избирателна комисия Ловеч, които са обявени съгласно изискването на чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс на интернет страницата на комисията – rik11.cik.bg и са общодостъпни като съдържание. Всички решения са приети на заседания на РИК Ловеч, като заседанията са излъчвани в реално време съгласно чл. 71, ал. 1 от ИК, включително се поддържа и архив. Исканите документи са достъпни за всички желаещи да се запознаят със съдържанието. Информация може да бъде допълнително предоставена като се посочи на заявителя и мястото, на което е публикувана. В тази връзка се представи и проект на отговор на постъпилото заявление.

На основание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, Районна избирателна комисия Ловеч

РЕШИ:

ПРИЕМА да се изпрати писмо-отговор съгласно представения проект относно заявление за достъп до информация с вх. № 335/26.05.2019 г., подадено от Христо Иванов, председател Екип „ Да, България“.

Отговорът да бъде изпратен на посочения в писмото имейл [email protected]

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.      

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Фатме Юсеинова Моллова

* Публикувано на 03.06.2019 в 18:42 часа

Календар

Решения

  • № 327-ЕП / 03.06.2019

    относно: заявление за предоставяне на обществена информация с вх. № 335/26.05.2019 г.

  • № 326-ЕП / 03.06.2019

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

  • № 325-ЕП / 27.05.2019

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч в изборите за членове в Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г.

всички решения