Районна избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 76-ПВР/НС
Ловеч, 28.10.2021

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижни секционни избирателни комисии на избиратели с трайни увреждания и избирателни секции за избиратели поставени под задължителна карантина или изолация на територията на община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е Предложение за състава на секционни избирателни комисии на територията на община Ловеч от Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, заведено с вх. № 127/28.10.2021 г., 11:28 ч. Към предложението са приложени документите по т. 7 от Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК – предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; представените при консултациите на СИК; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на оповестяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на секционни избирателни комисии. Като взе предвид наличието на съгласие РИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на секционни избирателни комисии на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и Решение № 644-ПВР/НС от 29.09.2021 г. на Централна избирателна комисия, Районна избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под изолация съгласно Закона за здравето с № 111800108; състава на подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели поставени под задължителна карантина или изолация на територията на община Ловеч, съгласно Закона за здравето с подвижна избирателна кутия с № 111800109 и състава на подвижна секционна избирателна комисия на избиратели с трайни увреждания с № 111800110 в община Ловеч в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. съгласно приложение, представляващо неразделна част от настоящото решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 28.10.2021 в 21:25 часа

Календар

Решения

  • № 256-ПВР/НС / 24.11.2021

    относно: определяне на представители на РИК Ловеч за предаване за съхранение на книжата и материалите във връзка с изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г., както и от втори тур на 21 ноември 2021 г.

  • № 255-ПВР/НС / 22.11.2021

    относно: Приключване на работата в Изчислителния пункт към РИК Ловеч във втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

  • № 254-ПВР/НС / 21.11.2021

    относно: Промяна в състава на секционна избирателна комисия на територията на община Ябланица при произвеждане на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочен на 21 ноември 2021 г.

всички решения